Page 4 - จดหมายข่าว ตุลาคม - ธันวาคม 66
P. 4

4 จดหมายข่าวโคเออร์                                                      ??? ?? 18 ???? ??? 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2023

                                      โคเออร์ขอขอบพระคุณในน?้ำใจดีของทุกท่าน

   ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2023 มีผูบ้ รจิ าคปัจจัยให้แก่โคเออร์ เพ่ือนำ? ไปชว่ ยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากล?ำบาก
ในโครงการต่างๆ โคเออร์ขอขอบพระคุณในน้?ำใจดีของทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแด่ท่าน

1. คณุ พจน ์ เทียมตะวนั                          13.คณุ นชุ นาถ สนิ ธรุ ตั น์           25. คุณณิศษิ ย์ สงั ขส์ ุวรรณ
2. ร.ท.วรพงษ ์ รอดประเสรฐิ                        14. มูลนิธิบัญชา-สรุ ัต ิ ภาณปุ ระภา       26. บรษิ ัท ห้าแยก กรุ๊ป (2559) จ?ำกดั
3. คณุ สพุ รรณ ี ฤกษภ์ รู ทิ ตั                      15. คณุ ประภา วีรศิลป์              27. คุณยทุ ธนา เศวตาภรณ์
4. คณุ พวงเพญ็  อนิ ทรวศิ ษิ ฎ์                      16. ทพญ.พชั รา โคนันทน์              28. โรงเรยี นเซนตค์ าเบรยี ล
5. คณุ มาลยั  อนนั ตวนา                          17. คุณอภิรด ี กิจสกลุ              29. โรงเรยี นไตรราชวทิ ยา
6. คณุ สชุ นา องึ้ ชศู กั ดิ์                       18. คุณอารีย์ อปุ ริพุทธิ             30. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
7. คณุ ธนกาญจน์ - คณุ ธนบดี สงวนแกว้ 19. คณุ สริ กิ ร เมธานันญมล                               31. โรงเรียนพระหฤทยั พัฒนเวศม์
8. คณุ เฉลยี ว เชดิ ชน่ื                         20. คณุ ท?ำนุ วรี ะอ?ำไพพงศ์           32. โรงเรียนเซนต์หลยุ ส์ศกึ ษา
9. คณุ เสาวนติ ย ์ กาญจนรตั น์                      21. คณุ พัชรินทร์ เทียนพลชยั           33. โรงเรียนพระมารดานจิ จานเุ คราะห์
10.คณุ จนั ทรณ์ ี ฉตั รศริ สิ กลุ                     22. คณุ วิทวสั  นันธิสิงห์            34. โรงเรยี นเซนตแ์ อนโทนี
11.คณุ อรอรญิ ชย ์ สรุ ยิ มงคล                       23. คุณชัยรัตน ์ ศรสี ุขใส            35. โรงเรยี นมารียอ์ ปุ ถมั ภ์
12.คณุ ธนั ยา มะลสิ วุ รรณ                         24. คุณจริ ภา พฤกษ์พาดี              และผ้ไู ม่ประสงค์ออกนามทกุ ทา่ น

       ช่องทางในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้กับโคเออร์
     1. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโคเออร์
     	 ธนาคารกรุงไทย 	 สาขาสาธุประดิษฐ์ 	 หมายเลขบัญชี 083-0-38175-9
     2. โอนเงินเข้าบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โคเออร์)
     	 ธนาคารกรุงไทย 	 สาขาสาธุประดิษฐ์ 	 หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1
     	 ธนาคารกสิกรไทย	 สาขาสาธุประดิษฐ์	 หมายเลขบัญชี	 048-2-08291-4
     	 ธนาคารทหารไทย	 สาขา รพ.เซนต์หลุยส์	 หมายเลขบัญชี	 186-2-00459-3
     3. โอนเงินเข้าบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โครงการเด็กบ้านแป้ง)
     	 ธนาคารกรุงเทพ		 สาขา รพ.เซนต์หลุยส์	 หมายเลขบัญชี	 002-7-12462-7
     4. เช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย“มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โคเออร์)” และส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ส?ำนักงานโคเออร์
     5. ธนาณัติสั่งจ่าย “พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย” และส่งไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ส?ำนักงานโคเออร์

      “แต้มบุญ”...เปล่ียนพอยต์เป็นบุญผ่าน Application KTC Mobile

แลกคะแนน

     STEP 1                                STEP 2         STEP 3           STEP 4       STEP 5

แลเดะลาเอื ลวKกนอืT“โก์Cบหเมตัmลนรดoูแk“bอtแicปlลeพขกอลคงเิะคฉแชนั นนั่”น”   เลอื กบตั ร   เลอื ก “สำ? นกั งานคาทอลกิ  ระบจุ ำ? นวนคะแนน ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
                                      และเลอื ก “บรจิ าค”  สงเคราะหผ์ ปู้ ระสบภยั    ทต่ี อ้ งการแลก   และกด “ยนื ยนั ”
                                                  และผลู้ ภ้ี ยั (โคเออร)์ ” และกด “ถดั ไป”

                                         สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเป็นเพ่ือนกับโคเออร์ทางไลน์และเฟซบุ๊ก

                                      *** ภายหลังโอนเงินกรุณาแจ้งการโอนเงินและความจ?ำนงในการบริจาค เพื่อเราจะได้น?ำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้

                                      ตามวตั ถปุ ระสงคข์ องท่าน และเพ่อื จะสามารถน?ำสง่ ใบเสร็จรับเงนิ หรอื โมทนาบตั รเพื่อใชล้ ดหย่อนภาษีใหแ้ ก่ทา่ น
                                      ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง กรณีตอ้ งการโมทนาบตั รโปรดแจง้ เจ้าหน้าท่ี
   1   2   3   4