Page 1 - จดหมายข่าว ตุลาคม - ธันวาคม 66
P. 1

จดหมายขา่ ว??? ?? 18 ???? ??? 4 : ตุลาคม - ธนั วาคม 2023 1จดหมายภขาพา่ จวาโกคwเwอwอ.frรee์ pik.com

 ????? 17 ???? ??? 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2023

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                                             ภาพจาก www.freepik.com

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย        สวสั ดคี ะ่ ...ทา่ นผอู้ า่ น
ตลอดจนราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจาก             	 ชว่ งนอ้ี ากาศแปรปรวน อาจสง่ ผลใหท้ า่ นเกดิ อาการเปน็ หวดั คดั จมกู ได้
                             และปจั จบุ นั อาการของไขห้ วดั ใหญแ่ ละโควดิ -19 มอี าการคลา้ ยๆ กนั ในฉบบั นจี้ งึ
  สถานการณ์ผู้ล้ีภัยในประเทศไทย             ขอน?ำสาระความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคทั้งสองข้างต้นมาฝากท่านผู้อ่านเพ่ือจะได้
บนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยไม่ค?ำนึงถึง           ระมดั ระวงั ตนเอง ดงั นี้ ไขห้ วดั ใหญเ่ กดิ จากเชอ้ื อนิ ฟลเู อนซา (Influenza Virus) ซง่ึ
                             โรคชนดิ นถ้ี กู พบมานานแลว้ โดยมรี ะยะฟกั ตวั เพยี ง 1-3 วนั  ไขห้ วดั ใหญจ่ ำ? แนก
 เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และลัทธิการเมือง          ออกเปน็ 3 ชนดิ ไดแ้ ก่ ชนดิ เอ บี และซี อาจมอี าการเรม่ิ ตน้ เหมอื นไขห้ วดั  สว่ น
 ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ “รักและรับใช้”           ใหญส่ ามารถหายเปน็ ปกตไิ ดใ้ น 1-2 สปั ดาห์ แตบ่ างรายอาจมคี วามรนุ แรงทำ? ใหเ้ กดิ
                             ปอดอกั เสบและเสยี ชวี ติ ได้
                             	 โรคโควดิ -19 เกดิ จากเชอื้ ไวรสั กลมุ่ โคโรนา (Coronavirus) สายพนั ธใ์ุ หม่
                             ตน้ ตอของไวรสั ชนดิ นมี้ าจากสตั วเ์ ปน็ ตวั กลางแพรเ่ ชอ้ื สมู่ นษุ ย์ มรี ะยะฟกั ตวั 2-14
                             วนั ผทู้ ตี่ ดิ เชอื้ จะสามารถแพรเ่ ชอื้ สผู่ อู้ น่ื ไดโ้ ดยผา่ นสารคดั หลง่ั ตา่ งๆ เชน่ การไอหรอื
                             จาม  เปน็ ตน้ เมอื่ ไดร้ บั เชอื้ ผปู้ ว่ ยจะมอี าการเปน็ ไขแ้ ละพบความผดิ ปกตดิ า้ นระบบ
                             ทางเดนิ หายใจ โดยพบวา่ บางรายทมี่ โี รคประจำ? ตวั หรอื เปน็ กลมุ่ ผสู้ งู อายุ มกั จะเกดิ
                             ภาวะแทรกซอ้ นไดง้ า่ ยเมอื่ ตดิ เชอ้ื โควดิ -19 ยงิ่ สง่ ผลใหม้ อี าการรนุ แรงถงึ ขน้ั เสยี ชวี ติ
                             	 ลกั ษณะอาการของโรคไขห้ วดั ใหญ่ เปรยี บเทยี บกบั โรคโควดิ -19 มอี าการ
                             ดงั ตางรางเปรยี บเทยี บตอ่ ไปน้ี

                             	  โรคไขห้ วดั ใหญ	่ 	        โรคโควดิ -19

                              มไี ขส้ งู เกนิ 38 องศาเซลเซยี ส	     	มไี ขส้ งู เกนิ 37.5 องศาเซลเซยี ส
                                ปปววดดเศมรี อื่ษยะกอลอ่า้ นมเเพนอ้ืลมยี าหกน	 าวสน่ั     	เปหวนดอ่ื ศยรี ลษา้ ะมาก ปวดกลา้ มเนอ้ื
                               เบอ่ื อาหาร	 	          	 เบอื่ อาหาร
                               คดั จมกู มนี ำ?้ มกู ใสๆ ไอแหง้ ๆ	     	เจบ็ คอ มนี ำ?้ มกู ไอแหง้ ๆ หายใจลำ? บาก
                               บางรายอาเจยี น คลนื่ ไส้ 	     	แพรเ่ ชอื้ ไดใ้ น 48 ชวั่ โมงกอ่ นมอี าการ

“ สงิ่ ทต่ี าไม่เคยเห็น...หไู ม่เคยได้ยนิ         	 เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีเคยเกิดขึ้นมานานแล้วและมีวัคซีนในการ
 และจติ ใจของมนุษย์...คดิ ไม่ถงึ             ปอ้ งกนั ทำ? ใหร้ า่ งกายของเรามภี มู คิ มุ้ กนั ระดบั หนงึ่ แตใ่ นทางกลบั กนั โควดิ -19 เปน็
 คือสง่ิ ทีพ่ ระเจ้าทรงเตรยี มไว้...           เชอื้ ไวรสั สายพนั ธใ์ุ หมท่ ก่ี ลายพนั ธอ์ุ ยตู่ ลอดเวลา ทำ? ใหเ้ มอื่ ตดิ เชอื้ เขา้ ไปในรา่ งกาย
  ...สำ? หรบั ผู้ทรี่ กั พระองค์ ”            เชอื้ มกั จะลามไปสปู่ อดอยา่ งรวดเรว็ สง่ ผลใหเ้ กดิ อาการปอดบวม ปอดอกั เสบได้
        ( 1คร 2:9 )                มากกวา่ ไขห้ วดั ใหญ่ ซง่ึ โควดิ -19 ยงั ไมม่ กี ารรกั ษา 100% แตจ่ ะรกั ษาไปตามอาการ
                             เทา่ นนั้  หากรตู้ วั วา่ อยใู่ นกลมุ่ เสย่ี งควรเขา้ รบั การคดั กรองเชอื้ โควดิ -19 เพอื่ จะได้
                             รบั การรกั ษาอยา่ งทนั ทว่ งทแี ละลดโอกาสการแพรเ่ ชอื้ ขอ้ มลู จาก www.sikarin.com
                             แลว้ พบกนั ใหมฉ่ บบั หนา้ คะ่ :)

122/11 สภาประมขุ บาทหลวงโรมนั คาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย ชน้ั 6 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชอ่ งนนทรี เขตยานนาวา กรงุ เทพฯ 10120
โทร. 0-2681-3900 ตอ่ 1606-1609 โทรสาร. 0-2681-3300 E-mail : coerrbangkok@coerr.org website : www.coerr.org
   1   2   3   4