Page 3 - จดหมายข่าว ตุลาคม - ธันวาคม 66
P. 3

????? 18 ???? ??? 4 : ตุลาคม - ธนั วาคม 2023                         3จดหมายข่าวโคเออร์

อาสาสมัครโคเออรร์ ไี ซเคิลจัดกิจกรรมคริสตม์ าสดอย ณ วดั แมพ่ ระรับสาร

                      เมือ่ วันที่ 25-28 ธันวาคมทผ่ี า่ นมา อาสาสมคั รโคเออร์
                    รไี ซเคิล  ได้ร่วมกนั จัดกจิ กรรมสอยดาวในโอกาสเทศกาล
                    ครสิ ตม์ าส ณ วดั แมพ่ ระรบั สาร บา้ นพนาเสรี ตำ? บลทา่ กอ๊
                    อำ? เภอแมส่ รวย จงั หวดั เชยี งราย  โดยการนำ? ของ  คณุ วมิ ล 
                    กจิ บำ? รงุ ประธานกลมุ่ โคเออรร์ ไี ซเคลิ และคณุ สวุ รรณ เจาฑาฑติ
                    ผจู้ ดั การคลงั โคเออรร์ ไี ซเคลิ ทงั้ นี้ ไดม้ อบเงนิ จากการจัดกิจกรรม 
                    จ?ำนวน 109,328.25 บาท ให้แก ่ บาทหลวงชาญ กนุ๊ ุ เพือ่ ใช้
                    ในกิจการตา่ งๆ ของวัดต่อไป

โคเออร์ขอขอบพระคุณทกุ ทา่ นทร่ี ่วมรณรงคร์ บั บริจาคตุก๊ ตา และของเหลอื ใช้

	 ห้วงเดอื นตุลาคม - ธนั วาคม ท่ผี ่านมา โคเออรร์ ว่ มกับโรงเรยี นในเครอื คาทอลกิ และ
บรษิ ทั แอล พี พี พรอพเพอรต์ ี้ มาเนจเมนท์ จำ? กัด (LPP) ในการรณรงค์ขอรับบรจิ าคตุ๊กตา
มือสองและของเหลอื ใชจ้ ากนักเรียน ผปู้ กครอง และชาวชุมชน ทอ่ี าศัยในคอนโดมิเนียมใน
เครือ LPP  ภายใตโ้ ครงการ “ตกุ๊ ตามืองสองแดน่ อ้ งชายแดน” โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์เพือ่ ส่งต่อ
ตกุ๊ ตา หรือของเล่นมือสองดงั กลา่ วให้แก่ เด็กด้อยโอกาสในพน้ื ท่ีห่างไกล  ในหว้ งเทศกาล
ครสิ ตม์ าส และวันเด็กแหง่ ชาติ โคเออรต์ ้องขอขอบคณุ ทกุ ท่านท่ีร่วมรณรงคม์ า ณ โอกาสน้ี
   1   2   3   4