ผลรางวัลบัตรโคเออร์การกุศล "ทำบุญลุ้นโชค 2560"

ผลรางวัลโคเออร์บัตรการกุศล ทำบุญลุ้นโชค 2560

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1 ท่านต้องนำบัตรที่มีหมายเลขถูกรางวัล มาแสดงเพื่อรับรางวัลนั้นๆ
2 ผู้ถูกรางวัลต้องมารับรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าเลยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์