Page 1 - จดหมายข่าว มกราคม-มีนาคม 67
P. 1

จดหมายขา่ ว????? 19 ??????? 1 : มกราคม - มีนาคม 2024 1จดหมายภขาพา่ จวาโกคwเwอwอ.frรee์ pik.com

 ??? ?? 19 ???? ??? 1 : มกราคม - มีนาคม 2024

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                                           ภาพจาก www.freepik.com

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย      สวสั ดคี ะ่ ...ทา่ นผอู้ า่ น
 ตลอดจนราษฎรไทยท่ีได้รับผลกระทบจาก          	 ขณะนเี้ ขา้ สฤู่ ดรู อ้ นอยา่ งเปน็ ทางการแลว้ นะคะ ในฉบบั นจ้ี งึ มสี าระนา่ รใู้ น
                           เรอ่ื งโรคลมแดดมาฝากทกุ ทา่ นคะ่ โดยปกตริ า่ งกายของมนษุ ยจ์ ะมกี ารรกั ษาความ
   สถานการณ์ผู้ล้ีภัยในประเทศไทย          สมดลุ ของอณุ หภมู ริ ะหวา่ งความรอ้ นจากรา่ งกายและสภาพแวดลอ้ ม โดยอณุ หภมู ิ
 บนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยไม่ค?ำนึงถึง        จะเปลย่ี นแปลงอยรู่ ะหวา่ ง 36 ถงึ 37.5 องศาเซลเซยี สตลอดทงั้ วนั ทง้ั นก้ี ารระบาย
                           เหงอื่ ถอื เปน็ กลไกสำ? คญั ในการลดความรอ้ นทมี่ ากเกนิ ไป
 เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และลัทธิการเมือง        	 โรคลมแดดเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี
 ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ “รักและรับใช้”         ส่งผลให้อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึนกว่าปกติท?ำให้เกิดอาการต่างๆ1ซึ่งหากอาการ
                           รนุ แรงอาจเปน็ อนั ตรายตอ่ ชวี ติ ได ้  ทง้ั น้ี โรคลมแดดแบง่ ออกเปน็ 2 ประเภท คอื
  “ผู้ใดทยี่ กตนขน้ึ จะถกู กดให้ต?่ำลง ...      	 1.โรคลมแดดที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ก?ำลังกายหนักแต่เกิดจากความร้อนใน
ผู้ใดทถ่ี ่อมตนลงจะได้รบั การยกย่องให้สูงข้นึ ”    สง่ิ แวดลอ้ มทมี่ ากเกนิ ไป มกั พบไดบ้ อ่ ยในผสู้ งู อายทุ ม่ี โี รคเรอื้ รงั ซงึ่ ทำ? ใหไ้ มส่ ามารถ
                           ทนตอ่ สภาพอากาศรอ้ นและการขาดนำ?้ ได้ และยงั สามารถเกดิ ขน้ึ กบั คนในทกุ ๆ วยั
           ( ลูกา 18:9-14 )         โดยเกดิ จากยารกั ษาโรคบางชนดิ หรอื การดมื่ เครอื่ งดมื่ ทมี่ แี อลกอฮอล์ ซง่ึ สง่ ผลตอ่
                           ความสามารถในการควบคมุ อณุ หภมู ขิ องรา่ งกาย
                           	 2.โรคลมแดดทเ่ี กดิ จากการใชก้ ำ? ลงั กายหนกั เชน่ การออกกำ? ลงั กายที่
                           หกั โหมและมกั เกดิ ขน้ึ กบั คนอายนุ อ้ ยหรอื นกั กฬี าทฝี่ กึ หนกั ในอากาศรอ้ นจดั
                           	 อาการของโรคไม่ได้เกิดข้ึนทันทีท่ีสัมผัสกับอากาศร้อนแต่เกิดขึ้นจากการ
                           อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานหรือใช้ก?ำลังกายในอุณหภูมิท่ีร้อนสูง1ซึ่ง
                           จะทำ? ใหม้ อี าการวงิ เวยี นศรี ษะ ปวดศรี ษะ ออ่ นแรงและคลน่ื ไส้ เมอ่ื อณุ หภมู สิ งู ขน้ึ
                           เรอื่ ยๆ อาจทำ? ใหเ้ กดิ อาการผดิ ปกติ เชน่ สบั สน พดู ไมช่ ดั เจน กระสบั กระสา่ ย หรอื
                           เหน็ ภาพหลอน หากรนุ แรงมากอาจทำ? ใหเ้ กดิ การชกั เกรง็ และมอี าการโคมา่ ได	้
                           	 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคลมแดดควรได้รับการรักษาอย่างเร็วท่ีสุดเท่า
                           ทจ่ี ะเปน็ ไปได้ โดยเปา้ หมายของการรกั ษาคอื การลดอณุ หภมู ภิ ายในรา่ งกายของผู้
                           ปว่ ย เชน่ การใชน้ ำ?้ พรมตามรา่ งกายและใชพ้ ดั ลมเปา่ ใหน้ ำ้? ระเหย หรอื การใชถ้ งุ นำ้?
                           แขง็ ประคบตามรกั แร้ คอ หลงั และขาหนบี ทงั้ นหี้ ากผปู้ ว่ ยไมไ่ ดร้ บั การรกั ษาโดย
                           ทนั ทโี อกาสในการเสยี ชวี ติ จะยงิ่ เพม่ิ มากขนึ้
                           	 เคลด็ ลบั การหลกี เลย่ี งโรคลมแดดไดโ้ ดยการปฏบิ ตั ติ ามคำ? แนะนำ? ดงั ตอ่ ไปนี้
                           	-1ดมื่ นำ?้ มากๆ เพอ่ื ใหร้ า่ งกายไดร้ บั นำ?้ เพยี งพอ ทำ? ตวั ใหเ้ ยน็ ลงไดต้ ามธรรมชาติ
                           ผา่ นทางเหงอ่ื และสวมใสเ่ สอ้ื ผา้ ทเี่ บาบางและไมร่ ดั แนน่
                           	-1หลกี เลย่ี งเครอ่ื งดมื่ ทม่ี แี อลกอฮอล์ เนอื่ งจากเพมิ่ การขบั นำ้? ทางปสั สาวะ
                           อาจทำ? ใหร้ า่ งกายสญู เสยี นำ?้ และเกลอื แรม่ ากขน้ึ
                           	-1อย่าใช้ก?ำลังกายมากเกินไปในช่วงเวลาท่ีร้อนที่สุดของวันให้ท?ำงานที่ใช้
                           กำ? ลงั มากทส่ี ดุ ในตอนเชา้ หรอื ตอนเยน็ เมอ่ื อณุ หภมู เิ ยน็ ลง
                           	-1หลกี เลยี่ งการอยใู่ นทมี่ แี ดดจดั รวมถงึ การนง่ั ในรถยนตท์ จ่ี อดไวถ้ งึ แมจ้ ะเปดิ
                           กระจกทง้ิ ไวห้ รอื จอดรถยนตไ์ วใ้ นทรี่ ม่ กต็ าม เพราะอณุ หภมู ใิ นรถยนตส์ ามารถรอ้ นจดั
                           ขน้ึ ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ... ขอ้ มลู จาก www.bumrungrad.com แลว้ พบกนั ใหมฉ่ บบั หนา้ คะ่ :)

122/11 สภาประมขุ บาทหลวงโรมนั คาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย ชนั้ 6 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชอ่ งนนทรี เขตยานนาวา กรงุ เทพฯ 10120
โทร. 0-2681-3900 ตอ่ 1606-1609 โทรสาร. 0-2681-3300 E-mail : coerrbangkok@coerr.org website : www.coerr.org
   1   2   3   4