เยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ที่จังหวัดสระแก้ว และสุรินทร์

             เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 อาสาสมัครของมูลนิธิเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง ที่ให้การสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเด็กยากจน และเจ้าหน้าที่ โคเออร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาที่จังหวัดสระแก้วและสุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมบ้าน และสนทนากับครอบครัวซึ่งได้แก่ผู้ปกครองและพี่น้องของนักเรียนทุน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนต่างพากันให้การต้อนรับอาคันตุกะอย่างอบอุ่น และยินดีที่บุตรหลานของตน เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กในโครงการซึ่งมีทั้งหมด 140 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร อุปกรณ์การศึกษา ค่าพาหนะเดินทางไปโรงเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีบุตรที่กำลังอยู่ในวัยเรียนหลายคน