โคเออร์ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุในหมู่บ้านไทย

โคเออร์สุรินทร์ สนับสนุนกิจกรรม”วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556”
สำนักงานสนามโคเออร์สุรินทร์ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ”วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556” ด้วยการสมทบทุนให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมใน 2 ระดับคือระดับตำบล ร่วมกับ อบต. 3 แห่ง คือ 1. อบต. ตาเมียง อ. พนมดงรัก 2. อบต. ตาตุม อ. สังขะ 3. อบต. เทพรักษา อ. สังขะ จ. สุรินทร์ เมื่อวันที่ 4, 10 และ 11 เมษายน ตามลำดับ มีผู้สูงอายุจำนวน 3,022 คน จาก 42 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ โคเออร์ยังให้การสมทบทุนจัดกิจกรรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน 6 แห่ง ของตำบลตาตุม อำเภอสังขะโดยมีแกนนำชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2556 มีผู้สูงอายุจำนวน 663 คนเข้าร่วมงาน

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556 จุดขึ้นเพื่อเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมบุญประเพณีวิถีไทย และส่งเสริมบำรุงขวัญผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นของผู้สูงอายุ มอบของชำรวยให้ผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีสุขภาพจิตดี มีขวัญและกำลังใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน และได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุต่างหมู่บ้าน อันเป็นกิจวัตรและวัฒนธรรมที่สืบทอดนับร้อยปี และจะยังคงสืบทอดต่อไปในประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคนี้

สำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สำหรับสำนักงานสนามโคเออร์อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับตำบล คือ อบต. โคคลาน อ. ตาพระยา มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน และร่วมกับสุถานีอนามัย 3 แห่งได้แก่ มะกอก แสง์ และโคกแจง ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา มีผู้เข้าร่วมงาน 600 คน และระดับหมู่บ้าน อีก 6 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมงาน 1,065 คน กิจกรรมผู้สูงอายุจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 เมษายน ประกอบด้วย การบริการตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี คือ รดน้ำดำหัว และการละเล่นต่างๆ

ภาพกิจกรรมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีวันผู้สูงอายุของโคเออร์สุรินทร์

ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุของโคเออร์อรัญประเทศ