โคเออร์อรัญประเทศและมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เด็กนักเรียนจากจังหวัดสระแก้วและสุรินทร์ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2559 สำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง ได้นำเด็กนักเรียนจากจังหวัดสระแก้วและสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนที่ค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน ได้มาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมกลุ่มเน้นความสามัคคี การแสดงภาวะผู้นำ กิจกรรมแบ่งเป็นฐานทดสอบกำลังใจ ฝึกความอดทนและความรัก สามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ในวันสุดท้าย มีกิจกรรมชมเรือจักรีนฤเบศร ก่อนเดินทางกลับ เด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มีความประทับใจต่อสถานที่ ที่เพิ่งมาครั้งแรก และต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและเข้าใจผู้อื่นต่อไป