โคเออร์นำผู้อุปถัมภ์เยี่ยมเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โคเออร์ได้นำครอบครัวผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนภายใต้โครงการของมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนผู้ได้รับทุน จำนวน 2 คน ที่โรงเรียนบ้านคลองหว้า จังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ นำชมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งได้แก่การเพาะปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อเป็นอาหาร และ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ปลา และ กบ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้นำผู้อุปถัมภ์ไปเยี่ยมบ้านของเด็กทุนสองคน ซึ่งเด็กทุนรายแรกอยู่ในบ้านที่ใช้เป็นศูนย์ตัดเย็บของชุมชน และแม่เด็กเป็นครูสอนตัดเย็บ เด็กทุนรายที่สอง อาศัยอยู่กับตายาย สูงอายุ

โครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยโคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง ทำการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพื่อประโยชน์ในการดูแลครอบครัวในอนาคต โดยไม่ต้องละทิ้งการเรียนกลางคัน ปัจจุบัน โคเออร์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ราวๆ 150 ทุน

นอกจากการมอบทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่เด็กแล้ว บางโอกาส ผู้อุปถัมภ์ทุน จะเดินทางมาเยี่ยมเด็กทุนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กที่ได้รับทุน และ เพื่อนนักเรียน ในส่วนของเด็กทุน การต้อนรับผู้อุปถัมภ์ผู้มาเยือนถือเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชุมชนไทย กับแขกผู้มาเยือนอีกด้วย

น้อง ๆ เด็กนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมโรงเรียนของตน

ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับตลอดจนนำโคเออร์และคณะผู้อุปถัมภ์ ชมกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงไก่ ปลา ฯลฯ ซึ่งคณะให้ความสนใจอย่างดียิ่ง

เยี่ยมบ้านเด็กทุน ซี่งห้องด้านหลังเปิดเป็นศูนย์ตัดเย็บในชุมชนมีแม่เป็นครูสอนตัดเย็บเอง เด็กเองก็เรียนด้วย

เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กผู้รับทุนถึงหมู่บ้าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและผู้สูงอายุ