กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดให้แก่เด็กนักเรียน

               โคเออร์สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดให้แก่เด็กนักเรียนในโรงรียน 2แห่งในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด และมอบรางวัลประกวดวาดภาพ ที่โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.00 -15.00 น. มีนักเรียนเข้าร่วม 93 คน ครู 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด และมอบรางวัลประกวดวาดภาพ ที่โรงเรียนบ้านผไทรวมพล อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้าร่วม 123 คน ครู 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6