โคเออร์อรัญประเทศดำเนินงานเพื่อผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ยากไร้บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้วและสุรินทร์ ยังคงได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานสนามโคเออร์อรัญประเทศ ซึ่งดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ กลุ่มเด็กยากจนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และกลุ่มผู้พิการที่ประสงค์จะมีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

โคเออร์ดำเนินการส่งมอบอาหารแห้งสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกเดือนมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ในโอกาสปีกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยโคเออร์ได้ใช้กิจกรรมนี้ ในการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมจิตตารมณ์อาสาสมัครในชุมชนชายแดนให้มีจิตใจนึกถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้อยโอกาส อีกทั้งมีการเชิญชวนบริษัทห้างร้านให้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมสมทบบริจาคในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาด้วยดี ทำให้โคเออร์สามารถส่งมอบข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัม อาหารแห้ง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมตามเทศกาล เช่น บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ แป้ง และอื่น ๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในจังหวัดสระแก้วจำนวน 60 รายที่อาศัยอยู่ในอำเภอตาพระยา 33 ราย อำเภอวัฒนานคร 13 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 11 ราย และอำเภออรัญประเทศ จำนวน 3 ราย ซึ่งในการออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น เจ้าหน้าที่โคเออร์และคณะอาสาสมัครจะผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำเรื่องการดูแสุขภาพอนามัยต่อไป

สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีจำนวน 60 ราย นั้นโคเออร์ได้สนับสนุนทุนให้สังฆมณฑลเป็นผู้จัดหาข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งดำเนินการแจกจ่ายมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา

กิจกรรมเพื่อเด็กยากจน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โคเออร์ร่วมกับหน่วยงานเพื่อเด็กยากจนลุ่มน้ำโขงได้เริ่มให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนขาดแคลนในจังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้ขยายไปยังจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกเดือนเป็นจำนวน 128 ทุน ประกอบด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแสง์ 31 ทุน ทับทิมสยาม 03 จำนวน 22 ทุน บ้านคลองหว้า 24 ทุน บ้านไทยสามัคคี 24 ทุน และ เพชรรัตนราชสุดา จ. สระแก้ว จำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน บ้านรันเดง 10 ทุน กับ บ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์ อีก 7 ทุน ด้วย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนไทย
โคเออร์อรัญประเทศ ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและหอการค้าไทย ให้การอนุเคราะห์โครงการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มคนพิการ จำนวน 5 ทุน โดยเป็นทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และ เลี้ยงหมู เป็นต้น

กิจกรรมแจกจ่ายข้าวสารรายละ 5 กิโลกรัมต่อเอน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จังหวัดสระแก้ว

เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุนโครงการเด็กยากจนของมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนไทย