โคเออร์อรัญประเทศกับโครงการทุนการศึกษาเด็กยากจน

นับเป็นเวลาครบรอบ 10 ปีที่โคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขงแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กยากจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) โดยในปีแรกมีเด็กทุนจำนวน 41 คน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดซึ่งตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมากมาตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบัน มีเด็กยากจนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 138 คน อยู่ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 121 คน และ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 17 คน ทุกเดิอน เด็กนักเรียนในโครงการจะได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากโคเออร์ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร ค่ารถไปโรงเรียน ชุดนักเรียน ตลอดจนเครื่องเขียนสำหรับเด็ก เป็นต้น