กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนชายแดนของโคเออร์อรัญประเทศ

               เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กยากจนชายแดนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานโคเออร์อรัญประเทศและมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มน้ำโขงจึงให้การสนับสนุนเด็กไทยยากจนที่ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า ให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

               ในปีนี้ มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน 131 คน กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โคเออร์ได้นำเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ และ ผู้ให้ทุนจากประเทศฝรั่งเศสมาเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนที่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา และเยี่ยมบ้านเพื่อมอบของขวัญและเป็นกำลังใจให้เด็กนักเรียนทุนเหล่านี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

โคเออร์นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิเด็กยากจนลุ่มน้ำโขง เยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาถึงบ้าน

นำผู้สนับสนุนทุนการศึกษารายหนึ่งในโครงการนี้มาเยี่ยมเด็กนักเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียน

จากนั้นเด็กทุนได้นำผู้ให้ทุน (พ่ออุปถัมภ์) ไปเยี่ยมบ้านและถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองเมื่อเดือนกุมภาพันธู์