กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนชายแดน จังหวัดสุรินทร์

               วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ติดตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านกู่ โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคี โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านสวาท โรงเรียนบ้านราวนคร โรงเรียนบ้านรันเดง โรงเรียนบ้านจารย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 โรงเรียนชำเบง โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ

               โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียนมีหลากหลาย อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ การเลี้ยงปลา ปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด และการทำนา โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อราษฎรและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (มรท.) ตั้งแต่ปี 2551 ในปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน ในเขตอำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอปราสาท อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

เลี้ยงไก่ในเล้าบนบ่อเลี้ยงปลาดุก

เพาะเห็ดนางฟ้าในหลุมหลบภัย

เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก