สำนักงานโคเออร์สุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดให้แก่เด็กนักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องชุมชนชายแดนจากภัยของทุ่นระเบิด โคเออร์จึงดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดแก่เด็กนักเรียนชายแดนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เป็นโครงการ 3 ปี ซึ่งจะดำเนินการใน 30 โรงเรียน แบ่งเป็นปีละ 10 โรงเรียน โดยในปีนี้ได้ดำเนินงานเป็นปีที่ 2 แล้ว

ในเดือนกรกฎาคม 2555 สำนักงานสนามโคเออร์สุรินทร์ได้ร่วมมือกับโรงเรียน 2 แห่งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากทุ่นและวัตถุระเบิด โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนามโคเออร์อรัญประเทศ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากทุ่นและวัตถุระเบิดแก่เด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 89 คน มีครูเข้าร่วมจำนวน 6 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม จัดการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดแก่เด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 115 คน มีครูเข้าร่วมจำนวน 3 คน เนื้อหาการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทุ่นระเบิด 2. การป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด ตลอดจนการรู้จักรายงานหากพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ต่อผู้ใหญ่เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บกู้ทำลายอย่างถูกวิธี

สิ่งที่โคเออร์คาดหวังนอกเหนือจากความปลอดภัยของเด็ก ๆบริเวณชายแดน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ คือ สื่อเอกสารคู่มือที่มอบให้นักเรียนจะได้รับการขยายต่อไปสู่ผู้ปกครองเด็ก และนั้นก็หมายความว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดจากทุ่นระเบิดอาจไม่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่

รูปภาพการจัดอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8

รูปภาพการจัดอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์