โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานกาชาดอำเภออรัญประเทศได้ร่วมมือและประสานงานกับ สำนักงานสนามโคเออร์อรัญประเทศ ในการจัดการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยโคเออร์เป็นผู้ประสานงานในการคัดเลือก ผู้สูงอายุจำนวน 30 คนจากหมู่บ้านในเขตอำเภอ ตาพระยา เข้าร่วมในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 ที่สถานีกาชาดที่6  อ. อรัญประเทศ อาสาสมัครให้ความสำคัญกับการอบรมเป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้