กิจกรรมทุนการศึกษา (มูลนิธิเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง)

           วันที่ 14 มีนาคม 2555 โคเออร์สุรินทร์ประสานงานกับทางโรงเรียนที่ได้รับทุน ให้แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุน ให้มาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านรันเดง ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. และวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ให้มาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำโรง

           วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ได้ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนทุน โรงเรียนบ้านรันเดง จำนวนเด็กทุน 9 คน วันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนทุน โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) จำนวนเด็กทุน 8 คน

           เนื้อหาในการประชุมได้แก่เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนรับทราบเมื่อได้รับทุน เช่น การเขียนจดหมายถึงพ่อ แม่อุปถัมภ์ ให้ผู้ปกครองช่วยดูด้วย และเด็กคนใดได้รับจดหมายจากพ่อ แม่อุปถัมภ์ให้ตอบคำถามที่พ่อ แม่อุปถัมภ์ถามด้วย และในช่วงนี้นักเรียนอยู่ระหว่างสอบ และจะปิดภาคเรียน ก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย ส่วนนักเรียนที่พ่อ แม่อุปถัมภ์ไม่ได้จดหมายมาก็ไม่ต้องเสียใจแต่ทุกคนต้องเขียนจดหมายไปถึงพ่อ แม่อุปถัมภ์ ส่วนนักเรียนคนใดไม่เรียนต่อ หรือย้ายไปเรียนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถติดต่อหรือไม่อยู่ในพื้นที่ทำงานขอหน่วยงานโคเออร์ ก็ขอให้เขียนใบลาออก และให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้บริหารเสนอเด็กนักเรียนใหม่มาพร้อมกับจดหมายลาออกเพื่อให้ทางมูลนิธิฯได้พิจารณา ช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนอาจมีความจำเป็นที่ใช้เงินไม่มากก็ไม่ต้องเบิกออกก็ได้ เก็บไว้ใช้ในช่วงเปิดภาคเรียน ก็จะเป็นช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ตลอดทั้งขอให้ผู้ปกครองได้ติดตามดูแลลูกหลานตนเองอย่างใกล้ชิด