ขอยืมขาคุณหน่อยนะ

วันที่  4 เมษายน ทุกปีเป็นวันทุ่นระเบิดสากล ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 นี้ ทางองค์การสากลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด (International Campaign to Ban Landmines - ICBL) ได้ตั้งคำขวัญประจำปีนี้ว่า  Lend Your Leg หรือ ขอยืมขาคุณหน่อยนะ ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาทุ่นระเบิด  โคเออร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโครงการเกี่ยวข้องกับปัญหาทุ่นระเบิด ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด ร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุ่นระเบิด ร่วมกันรณรงค์ในโครงการ Lend Your Leg โดยมีการตั้งเฟชบุค  Lend Your Leg Thailand  แล้วให้แต่ละองค์การร่วมกันส่งรูปที่แสดงถึงคำขวัญ ขอยืมขาคุณหน่อยนะ ร่วมกับบุคคลสำคัญต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ