กิจกรรมคนชราและคนพิการ


          ในเดือนมีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ยังคงจัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 54 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ 5 กิโลกรัม และปลากระป๋อง 10 กระป๋อง ต่อชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการเช่นเคย

         วันที่ 23 มีนาคม 2555 ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์หางบประมาณสำนักงานโคเออร์กรุงเทพฯ มาเยี่ยมโครงการ จึงได้เป็นผู้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ในการเข้าไปเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอกาบเชิง และอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 ราย

         วันที่ 26 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าโคเออร์สุรินทร์ ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมพร้อมทั้งส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการในส่วนที่เหลือในพื้นที่อำเภอบัวเชด อำเภอพนมดงรัก อำเภอสังขะและอำเภอกาบเชิง จำนวน 47 ราย