โครงการกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสุกร

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยการเลี้ยงสุกรซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานโคเออร์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยโคเออร์สนับสนุนเงินกองทุนจัดหาสุกร ส่วนผู้สูงอายุดูแลเลี้ยงดูและจัดหาอาหารสุกร  เมื่อสุกรโตและจำหน่ายได้แล้ว ก็นำเงินคืนเข้ากองทุน ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในโครงการลดลงเหลือ 23 คน เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแสง์ เสียชีวิตสองคน