กิจกรรมวันครอบครัว และ ผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์

ในเดือนเมษายน สำนักงานโคเออร์สุรินทร์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ระดับตำบล ได้แก่การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นของผู้สูงอายุ มอบของชำรวยให้ผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมส่งความสุขให้ผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 3 แห่ง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจำนวน 3,600 คน จากตำบลต่อไปนี้

สถานที่จัดกิจกรรมใน จ.สุรินทร์

ในวันที่

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

อบต.จรัส อ.บัวเชด

13 เมษายน 2555

1,150

อบต.เทพรักษา อ.สังขะ

13 เมษายน 2555

1,200

อบต. ตาตุม อ.สังขะ 

26 เมษายน 2555

1,250

  

 

  

นอกจากนี้ โคเออร์ยังได้สมทบงบประมาณจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน แก่หมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ในตำบลตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อให้แกนนำชุมชนได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของปู่ยาตายายพ่อแม่ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง และเป็นการทำบุญเพื่อให้เป็นสิริมงคลของหมู่บ้านด้วย

สถานที่

จัดวันที่

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

บ้านขนาดมอญตะวันออก

 7 - 8 เมษายน 2555     

250

บ้านคะนา

13-14 เมษายน 2555

200

บ้านขนาดมอญ

15-16 เมษายน 2555

230

บ้านโคกสง่า

15-16 เมษายน 2555

200

บ้านโนนสว่าง

15-16 เมษายน 2555

198

บ้านภูมินิยม

15-16 เมษายน 2555

215