โครงการอบรมค่ายยุวธรรมทูต

สำนักงานสนามโคเออร์อรัญประเทศ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของกุลบุตร กุลธิดาผู้เป็นเยาวชนไทย จึงได้จัดทำโครงการค่ายจริยธรรมและศีลธรรมภายใต้โครงการยุวธรรมทูต ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2553 นี้ ได้จัดให้มีค่ายเยาวชนดังกล่าวขึ้นที่โรงเรียน
บ้านคลองหว้า อำเภอคลองหาด จังฟวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้นำนักเรียนจำนวน 220 คน จาก 23 โรงเรียนเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเป็นการพัฒนาทักษะของการมีจิตสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและศิลธรรมในกลุ่มผู้นำนักเรียน เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงคุณภาพของนักเรียนในโครงการยุวธรรมทูต ได้แก่ การมีคุณสมบัติ 4 ประการได้แก่ ความเป็นผู้นำในด้าน ความมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนคุณธรรม 5 ประการในด้านความซื่อสัตย์ กตัญญู ประหยัด มารยาทงาม และการรู้จักเสียสละ เป็นต้น

 

พระสงฆ์ซึ่งเป็นวิทยากรพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2
จังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายยุวธรรมทูตในครั้งนี้

 

เด็กๆกำลังสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ระหว่างกิจกรรมค่าย