กิจกรรมวันครอบครัวในโครงการเด็กลุ่มน้ำโขง

แต่ละปี มีนักเรียนออกจากการศึกษากลางคันเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า
มีนักเรียนออกกลางคัน  50,000 คน โดยมีสาเหตุต่างๆกัน เช่นจากปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัวแตกแยก  การย้ายถิ่นที่อยู่ตามครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย หลายคนก็เสนอทางแก้ปัญหานี้ บ้างก็ว่าเด็กออกเพราะยากจน ก็อยากจะเพิ่มทุนให้มากขึ้น หรือการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต่างๆ ตลอดจนบรรจุหลักสูตรด้านจริยธรรมและศีลธรรม

แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ได้กล่าวถึงเท่าไรนักคือการมีส่วนร่วมของพ่อแม่เด็กในกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ซึ่งมีน้อยมากนอกจากกิจกรรมวันแม่เท่านั้นที่เห็นโดดเด่น  พ่อแม่หลายคนอ้างว่าตนเองต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัว  โดยเฉพาะครอบครัวยากจน ไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก และยกหน้าที่นี้เป็นของครู แม้จะอยุ่ครอบครัวเดียวกันแต่คงมีไมกี่ครอบครัวที่เอาใจใส่ ถามสารทุกข์สุขดิบ หรือแสดงความรักความห่วงใยลูกตนเอง
อย่างจริงจัง

ด้วยเหตุนี้เองโคเออร์อรัญประเทศจึงได้จัดให้มีวันครอบครัวขึ้นช่วงเดือนกรกฏาคม และสิงหาคม 2554
ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายคือ เด็กและครอบครัวของนักเรียนจากกองทุนลุ่มน้ำโขง (Enfants du Mekong- EdM) ในเขตอำเภอตาพระยา และ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมเด็กนักเรียนทุนในโรงเรียน 5 แห่งจำนวน 131 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสง์ (มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน  34 คน)  โรงเรียนทับทิมสยาม 03  (มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน 30 คน) โรงเรียนบ้านคลองหว้า (มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน 30 คน) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน 24 คน) โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา (มีเด็กนักเรียนทุนจำนวน 13 คน)ผุ้ปกครองและเด็กนักเรียนลงทะเบียน (รร คลองหว้า)


ยืดเส้นยืดสายก่อนเริ่มกิจกรรรม (รร ทับทิมสยาม 03)

เพื่อความสะดวกแก่เด็กนักเรียนและผุ้ปกครอง กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ หลังจากร้องขอให้
ผูุ้้ปกครองสละเวลาเพื่อมาร่วมกับลูกหลาน ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


นักเรียนและผุ้ปกครองระดมปัญหาของครอบครัว (รร บ้านไทยสามัคคี)


แต่ละกลุ่มนำปัญหาเสนอต่อผู้เข้าร่วม (รร บ้านแสง์)

เพื่อให้รุ้ถึงปัญหาต่างๆในครอบครัว และชุมชน มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดว่าปัญหาหลักของครอบครัวและชุมชนมีอะไรบ้าง และวิธีแก้ไข


ทำอาหารกลางวันร่วมกัน (รร บ้านแสง์)


รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (รร บ้านคลองหว้า)

เพื่อให้พ่อแม่ผุ้ปกครองใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุด ทุกกิจกรรมทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยแต่ละครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต้องสบทบค่าอาหารกลางวัน ครอบครัวละ 100 บาท


รร บ้านแสง์ฝึกความพร่อมเพรียงอย่างระมัดระวัง


รร บ้านคลองหว้า ฝึกความพร้อมเพรียงเพื่อชัยชนะ


รร บ้านแสง์แข่งเกมสามัคคี


รร บ้านคลองหว้าแข่งความเร็ว


รร บ้านคลองหว้าคึกคัก


รร ทับทิมสยาม03 สนุกสนานจ่มใส

หัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือการให้พ่อแม่และเด็กได้เปิดใจซึ่งกันและกัน แสดงความในใจที่มีต่อกันและกันออกมาหลังจากที่ส่วนใหญ่แม้จะอยู่ดวยกันแต่ไม่เคยคุยกันเลย ให้ลูก ๆ ทุกคนเขียนคำที่อยากบอกพ่อแม่ และพ่อแม่เขียนคำที่อยากบอกลูก แล้วให้ปฏิญาณต่อที่ชุมนุม


แม่ให้คำสัญญากับลูก (รร ทับทิมสยาม 03)


ลูกให้สัญญาต่อแม่ (รร บ้านไทยสามัคคี)


ใจทุกดวงหลอมเป็นดวงเดียวกัน


ถ่ายรุปร่วมกันเป็นที่ระลึกที่โรงเรียนทับทิมสยาม 03