โคเออร์อรัญประเทศมอบสมุดบริจาคให้กับเด็กนักเรียน
16 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานโคเออร์ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และ 2 บริษัทที่ร่วมงานกับโคเออร์และเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในชนบท
ในหลายปีที่ผ่านมาโดยมิขาด คือ บริษัท พัมคิน ทูลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ หจก. ศรีไทยเจริญโลหะกิจ

ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2554  ผู้สนับสนุนทั้งสองได้ร่วมกับสำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ บริจาคสมุดจำนวน 11,200 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน หรือที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอจากภาครัฐ โดยมีนักเรียนที่ได้รับแจกสมุดจำนวน 1,599 คนจาก  16 โรงเรียน ในเขตอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกรุงไทย

 

คุณสุขปราณีย์ ดีระดา ผู้แทนสำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ
กำลังกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกรุงไทย

 

โรงเรียนบ้านโคกปราสาทรับมอบสมุดบริจาค

 

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุขร่วมรับมอบสมุดบริจาค

 

ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

 

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุขกับสมุดที่ได้รับแจก