การอบรมการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิด  
ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553


โคเออร์และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ร่วมกันจัดอบรมการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิด ให้กับชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด   ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานคารีตัสเยอรมนี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ราษฎรตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ความระมัดระวัง เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะยังมีวัตถุอันตรายหลงเหลืออยู่ได้อย่างปลอดภัย

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม

12-13 ตุลาคม

บ้านทับทิมสยาม 03 ต. ทัพไทย อ. ตาพระยา

30

20 ตุลาคม

บ้านศาลาเขียว ต. คลองไก่เถื่อน อ. คลองหาด

61

28-29 ตุลาคม

บ้านทัพเสรี ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา

30

11-12 พฤศจิกายน

บ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา

30

18-19 พฤศจิกายน

บ้านทัพไทย ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา

30

 

รวม

181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักสูตรการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิด และการป้องกันตนเองจากวัตถุระเบิด
อบรมโดย เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โคเออร์อรัญประเทศและโคเออร์สุรินทร์

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิด  
โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด

 

ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพทำลายเพื่อให้รู้จักหลีกเลี่ยง

 

เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วยกลุ่มแกนนำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง

 

การอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ เมื่อมีผู้พิการภายในหมู่บ้าน
บรรยายโดย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

 

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผู้ประสบภัย
บรรยายโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ

 

การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขา

 

Copy of DSC01709

ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง