โคเออร์แม่สอดและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวันผู้ลี้ภัยโลก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการพื้นที่พักพิง ฯ ชั่วคราวและคณะกรรมการด้านสันติภาพจัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก ขึ้นที่บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก ด้วยกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมนิทรรศการผลงานของกลุ่มเยาวชนโคเออร์เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยที่ลานสนามกีฬา

สำหรับในวันที่ 20 มิถุนายน โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรม “โครงการเสียงเด็กพลังเด็กในวันผู้ลี้ภัยโลก” ขึ้น โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมกันระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน จัดการอบรมเรื่อง”การทำงานเพื่อสร้างชุมชนสันติภาพบนความหลากหลาย” เน้นสัมพันธภาพของสมาชิกชุมชนในวิถีการดำรงชีวิตปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมอบรม 41 คน

ทั้งสองกิจกรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบตัวและสังคมในอนาคต

โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรมโครงการอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ได้ออกไปเยี่ยมเยียนและเรียนรู้ความเป็นอยู่ และช่วยเหลือผู้สูงอายุตามความจำเป็น เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้ให้เด็กและเยาวชนที่สมัครใจเป็นจิตอาสา สามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างวัย อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข และปลูกฝังค่านิยมที่ควรประพฤติปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่เปรียบเสมือน 'ต้นกล้าแห่งความดี' ให้กับชุมชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง

ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ มีกิจกรรมเยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โดยเยาวชน 30 คน ได้ช่วยกันซ่อมแซมบันได้บ้านให้กับผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้งานได้อีก ต่อมาในวันที่ 10 และ 13 มิถุนายน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำตอบคำถามสุขภาพและออกกำลังกาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน และ 33 คน ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องของการสร้างสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่มสันติภาพนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน

สำหรับที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง ในวันที่ 20 มิถุนายน มีการจัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก ด้วยการจัดงานออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาให้กับชุมชน โดยกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของโคเออร์ที่สนามกีฬา ในส่วนของกิจกรรมวันเสาร์ โคเออร์แม่หละและกลุ่มเยาวชนร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและวาดภาพเกี่ยวกับชุมชนในฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชนตนเอง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน