โคเออร์แม่สะเรียงปลูกฝังให้เยาวชนรักต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อม

โคเออร์มีกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ตลอดปี

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โคเออร์แม่สะเรียงจึงร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพ ใช้โอกาสอันดีนี้ รณรงค์ให้เยาวชนผู้ลี้ภัยเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความตระหนักว่าพวกเขาทุกคนสามารถมีส่วนในการปกป้องดูและทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย มาร่วมงานที่จัดขึ้นที่ บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 11 มิถุนายน และ บ้านแม่ละอูน วันที่ 18 มิถุนายน 2559

ในวันงานเด็ก ๆ จะมารวมตัวกันเพื่อลงทะเบียนและตั้งแถวเดินขบวน จากนั้น ประธานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทของเด็กต่อสิ่งแวดล้อม แล้วจึงได้เดินนำขบวนเด็กๆ ไปปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่างบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้รอบๆ ชุมชนที่อยู่อาศัย อีกทั้งตื่นเต้นสนุกสนานที่ได้เดินเท้าไกล ๆ เพื่อไปทำกิจกรรม ร่วมกับเพื่อน ๆ และได้รับความรู้เรื่องวิธีการปลุกต้นไม้เป็นครั้งแรก ซึ่งกิจกรรมที่บ้านแม่ลามาหลวงมีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 305 คน เป็นเด็กหญิง 171 คน เด็กชาย 134 คน ที่บ้านแม่ละอูน มีจำนวน 273 คน เป็นเด็กหญิง 153 คน และ เด็กชาย 120 คน

โคเออร์ส่งเสริมเยาวชนแม่ลามาหลวงในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559

กิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้ที่บ้านแม่ละอูนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559