โคเออร์จัดการขยะโดยชุมชนผู้ลี้ภัยแม่หละมีส่วนร่วม

โคเออร์ให้การอบรมปลูกจิตสำนึกผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะ ให้เหลือน้อยที่สุดก่อนจะกำจัดทำลายในขั้นสุดท้าย

การจัดการขยะในพื้นที่บ่อขยะ โคเออร์มอบให้อาสาสมัครทำหน้าที่คัดแยกขยะ โดยนำส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ มาขายเพื่อให้อาสาสมัครมีรายได้ อีกทั้งเป็นการลดจำนวนขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบหรือเผาอีกด้วย ส่วนกระบวนการบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดและบ่อธูปฤาษี นั้นยังคงดำเนินการเช่นเคย

การเผาทำลายขยะ สำหรับเตาเผาขยะทั้งสามเตาทำหน้าที่การเผาอย่างเต็มกำลังด้วยกำลังความร้อนสูงที่ 800 – 1,000 องศามีการบำรุงรักษาเตาเผาให้ใช้งานได้ยาวนานมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครโคเออร์เยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคัดแยกขยะเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยในโครงการ ซึ่งผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมโครงการนั้นก็ให้การตอบรับอย่างเป็นมิตรต่อโครงการนำความรู้สู่ชุมชน ทำให้ ผู้ลี้ภัยมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น รับรู้ถึงผลกระทบของขยะ รวมไปถึงรู้คุณค่าของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปัญหาขยะล้น โคเออร์ยังได้แนะนำถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้านที่ดี เช่น การใช้น้ำและทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัด การปลูกต้นไม้ มีการแจกป้ายไวนิลส่งเสริมกิจกรรมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่น ไม้กวาดและบัวรดน้ำให้กับบ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านอีกด้วย

โครงการธนาคารขยะ เปิดโอกาสให้กับผู้ลี้ภัยที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถสร้างรายได้ไห้กับครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่โคเออร์จะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกเพื่อนำขยะบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บางส่วนสามารถนำมาขายสร้างรายได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการนำของที่ใช้แล้ว ไปเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการทำให้กลายเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการธนาคารขยะคือ ผู้ลี้ภัยที่ร่วมโครงการ มีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาขาย แม้แต่เด็ก ๆ ก็มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างรายได้จากการนำขยะมาขาย ในส่วนของพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง เห็นขยะลดลงและดูสะอาดตาขึ้น

กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม โคเออร์และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ฯ แม่หละ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ลี้ภัยได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะในร่องน้ำ โดยให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากขยะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และให้ช่วยกันเก็บขยะจำนวนมากขึ้นจากร่องแม่น้ำ ที่เกิดจากการที่ผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ มักทิ้งขยะลงแม่น้ำ จนมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเกิดผลกระทบกับชุมชน ได้แก่ ความไม่สะอาดตาต่อผู้พบเห็น ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคร้ายแรง นั่นคือไข้เลือดออก กิจกรรมนี้ทำให้ผู้ลี้ภัยแม่หละ เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะ และให้ความร่วมมือโดยจะพยายามรณรงค์ในหมู่ผู้ลี้ภัยให้เกิดความเข้าใจ ให้รู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอีกต่อไป มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 80 คน เป็นหญิง 46 คน ชาย 34 คน

การอบรม โคเออร์ยังให้การอบรมแก่ผู้ลี้ภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนดูแลตนเองในขณะทำงานเพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ทั้งยังขอความร่วมมือจาก ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ช่วยกันคัดแยกและลดขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เข้าร่วมในโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบ้านสะอาด มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีการปลูกพืชผักสวนครัวหรือปลูกดอกไม้บริเวณบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน ตลอดจนแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับครัวเรือนที่ยังขาดแคลนอีกด้วย