คณะศิลปินไทย ผู้แทนสหประชาชาติเยี่ยมโครงการสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยของโคเออร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่หละ ได้ต้อนรับคณะศิลปิน ดารา และ นักร้อง ในโครงการน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัย เช่น คุณสหรัถ สังคปรีชา คุณไปรยา สวนดอกไม้ ซึ่งเข้ามาเยี่ยมเยียนผู้ลี้ภัย ตลอดจนกิจการของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย โดยการนำของหัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ คณะศิลปินได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการของโคเออร์ในเวลา 14.00 น. – 16.00 น. โดยทีมงานเจ้าหน้าที่โคเออร์และผู้ลี้ภัยในโครงการฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ ได้นำชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำเทียนและการทำสบู่ ชมร้านค้าในโครงการซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ลี้ภัย เช่น เสื้อทอกะเหรี่ยง ผ้าถุงพื้นเมือง ตลอดจนได้เยี่ยมบ้านของผู้เปราะบางทางสังคม จากการให้ข้อมูล และตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย ทำให้คณะศิลปิน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดี ในช่วงสุดท้าย กลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในโครงการของโคเออร์ได้มอบของที่ระลึก เป็นกระเป๋าย่ามกะเหรี่ยงฝืมือการทอโดยผู้ลี้ภัยให้กับคณะศิลปินไทยด้วย

ต่อมาในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. – 18.10 น. คุณเบน จูเวนติโน เมนโดซา ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการของโคเออร์ และ ดร.ชุมพล มณีวงศ์สิริ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายโครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โคเออร์แม่สอดได้ให้การต้อนรับ Mr. James Lynch ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค, Mr. David Kaaatrud ผู้อำนวยการองค์การอาหรโลก ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และคณะ รวมจำนวน 3 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่แม่หละ รวมถึงกิจกรรมของโคเออร์ พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมการผลิตเทียนไข สบู่ และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรม ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ตัวแทนผู้ลี้ภัยกลุ่มสมาชิกโครงการฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ของโคเออร์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าย่ามฝีมือผู้ลี้ภัยในโครงการ ให้กับอาคันตุกะที่มาเยี่ยมอีกด้วย

เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ลี้ภัยของโคเออร์

คณะศิลปินพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โคเออร์และผู้ลี้ภัยที่กำลังฝึกทำสบู่และเทียนไข

คณะศิลปินให้ความสนใจและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้ลี้ภัย

ผู้แทนหน่วยงานเยี่ยมดูงานโคเออร์ที่บ้านแม่หละ