โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมสันติภาพของกลุ่มเยาวชนอาสาบำเพ็ญประโยชน์และผู้สูงอายุ

โคเออร์ดำเนินโครงการด้านส่งเสริมสันติภาพในหมู่ผู้ลี้ภัย ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนผู้ลี้ภัยให้รู้จักความรักและสามัคคี การเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวม สำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ และกิจกรรมสันทนาการที่ศูนย์บริการสังคมของโคเออร์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถเดินมาร่วมกิจกรรมได้

ด้านกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นั้น เจ้าหน้าที่โคเออร์ที่เยี่ยมบ้านผู้ลี้ภัยด้อยโอกาส พบว่ามีผู้สูงอายุบางคนที่สภาพห้องสุขาของบ้านทรุดโทรม ต้องการการซ่อมแซม ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ โคเออร์จึงได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร จัดกิจกรรมสร้างห้องสุขาให้ผู้สูงอายุในพื้นที่พักพิง ฯ แม่ลามาหลวงและแม่ละอูน

ต่อมา เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016 โคเออร์ได้จัดอบรมเรื่องการสร้างสันติภาพให้กับผู้ลี้ภัยที่ปฏิบัติงานด้านสันติภาพให้เข้าใจถึงการทำงานเกี่ยวกับการสร้างสันติในวิถีการดำรงชีวิตปัจจุบัน การให้อภัย และ การปรองดอง โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ให้การอบรมที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วม 20 คน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ จัดที่ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วม 22 คน

ในส่วนของกิจกรรมที่ศูนย์บริการสังคมของโคเออร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โคเออร์จัดให้มีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่าเรื่อง และ แสดงความสามารถด้านวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ที่บ้านแม่ละอูน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 37 คน และ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 64 คน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุจัดที่ศูนย์บริการสังคมของโคเออร์

ในเดือนกุมภาพันธ์ ทางกลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ด้วยการสร้างห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุ

“กลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย” บ้านแม่ลามาหลวง

“กลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย” บ้านแม่ละอูน