โคเออร์แม่สะเรียงอบรมการทำก๋วยเตี๋ยวเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับผู้ลี้ภัย

ในเดือนมีนาคม โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดการอบรมวิชาชีพให้กับผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ในด้านการทำก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้ผู้ลี้ภัยรู้จักการทำอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นอาหารจำหน่ายง่าย รายได้ดี เป็นการฝึกให้รู้จักการค้าขาย อีกทั้งยังต่อยอดไปทำอาหารประเภทอื่นและยังสามารถไปถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในครอบครัวไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้อีกด้วย

โดยทำการสอนที่บ้านแม่ลามาหลวงในวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีผู้ลี้ภัยเข้าเรียน จำนวน 27 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 14 คน และสอนที่บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 24 มีนาคม มีผู้ลี้ภัยสนใจเข้าเรียน จำนวน 24 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 14 คน โดยเนื้อหาของการอบรม เป็นการทำความเข้าใจกับผู้เรียนให้รู้ประโยชน์ของการฝึกวิชาชีพ แนะนำอุปกรณ์การทำก๋วยเตี๋ยวเบื้องต้น รู้จักวัตถุดิบเบื้องต้น รู้จักวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว-สูตรต่างๆลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยว การคำนวณต้นทุน และมีการนัดหมายเพื่อวางแผนการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย