โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมบุคลากรและเยาวชนด้านการคุ้มครองเด็ก

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์และการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรกรรมเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์ด้วย เพื่อว่า เวลาเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรของเกษตรกร จะได้สามารถประเมินได้อย่างถูกต้องว่า เกษตรกรที่ไปเยี่ยมนั้น มีลักษณะและความด้อยโอกาส สมควรได้รับการช่วยเหลือต่อไปในด้านใด

ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมด้านการคุ้มครองเด็กให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ การช่วยเหลือเด็กอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้ลี้ภัย สามารถนำความรู้และทักษะด้านงานสังคมสงเคราะห์เด็กไปปฏิบัติเมื่อพบเด็กที่ประสบปัญหาในพื้นที่พักพิง ฯ และเมื่อเดินทางกลับสู่มาตุภูมิในอนาคตอีกด้วย

มีการจัดทำและแจกจ่ายโปสเตอร์ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการร่วมกันดูแลและคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการส่งต่อเด็กไปรับการดูแลรักษาตามความจำเป็น

การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ เฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น กรณีพบเด็กหญิงที่กำลังร้องไห้ จะต้องพูดคุยให้กำลังใจ และสอบถามข้อมูลเพื่อการช่วยเหลืออย่างไร

การปลุกจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยการฉายวิดีโอเกี่ยวกับกรณีศึกษาของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงทางเพศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำลังฝึกเขียนแบบรายการส่งตัว

 

สำหรับที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน โคเออร์ได้จัดการอบรมด้านการคุ้มครองเด็กขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก ด้วยการเรียนรู้ในเรื่องของปัญหาของเด็ก และรู้จักหน่วยงานในชุมชนที่สามารถติดต่อแจ้งข่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก นอกจากฝึกให้เยาวชนดูแลปกป้องตัวเองแล้ว ยังสามารถปกป้องคุ้มครองผู้อื่นได้อีกด้วย

มีการตั้งคำถามเพื่อทดสอบทัศนคติ และให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองเด็กและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด และสมควรให้การคุ้มครองช่วยเหลือ

การทบทวนเรื่องการคุ้มครองเด็ก ในเรื่องของสิทธิ์ของเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากบุคคลและหน่วยงานโดยรอบ ปัญหาของเด็กมีอะไรบ้างและใครบ้างที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเมื่อเกิดปัญหา เป็นต้น

ตัวแทนเยาวชนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการระดมสมองอภิปรายและตอบคำถามแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็ก การคุ้มครองเด็ก และ อันตรายหรือปัญหาเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ระดมสมองคิดว่าปัญหาของเด็กมีอะไรบ้าง แล้วเขียนบนภาพวาดนำไปติดไว้ที่กำแพง