โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเรียนรู้การเพาะพันธุ์พืชและการผลิตสบู่สมุนไพรให้กับเด็กนักเรียน

ตลอดเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ขึ้นเพื่อให้ความรู้และประโยชน์แก่เด็กนักเรียนผู้ลี้ภัย อาทิ การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่ ตลอดจน สอนให้รู้จักการปลูกพืช เช่น พริก เป็นต้น ซึ่งเด็ก ๆ ต่างก็กระตือรือร้นให้ความสนใจที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การใช้เทคนิควิธีการสอนด้วยการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมยังให้ความสนุกสนาน มีการช่วยเหลือกัน และยังได้ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้หรือแจกจ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ จัดการอบรมเพาะต้นพริกให้กับเด็กนักเรียนผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 43 คน เด็ก ๆได้เรียนรู้การเพาะพริก ตั้งแต่การนำปุ๋ยหมักมาผสมดิน เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ เมื่อต้นพริกเจริญเติบโต ให้หมั่นดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย และอีกประมาณ 2 เดือน หากเมล็ดพริกเจริญงอกงาม ต้องนำกล้าพริกเพาะลงในถุงดำ เพื่อให้รากแข็งแรง เหมาะที่จะนำลงแปลงปลูกได้ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ไป สามารถนำไปปลูกเพื่อยังชีพ และนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้ เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังให้ความสนใจเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นอีกด้วย

เจ้าหน้าที่เกษตรอธิบายวิธีการเพาะกล้าพริก เริ่มจากการผสมดิน ระยะการเพาะ ระยะเวลาเพื่อที่จะนำลงถุงดำ ตลอดจนการนำไปปลูก การดูแล/รักษา

เด็ก ๆ ลงมือปฏิบัติด้วยการนำดินที่ผสมปุ๋ยหมักแล้ว ลงในถาดหลุม แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ลง แล้วกลบดินให้ครบทุกหลุม

หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์และกลบดินแล้วเด็กๆช่วยกันนำถาดหลุมไปวางไว้ ที่โรงเพาะชำ เพื่อจะได้ดูแลรดน้ำ รอให้เจริญเติบโตและ โคเออร์จะย้ายไปเพาะในถุงดำ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ผู้ลี้ภัยยากไร้ให้นำไปเลี้ยงให้เติบโตเป็นอาหารต่อไป

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม จัดการอบรมผลิตน้ำยาล้างจาน ที่บ้านใหม่ในสอย มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน เป็นเด็กหญิง 28 คน เด็กชาย 14 คน

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ได้จัดการอบรมการทำสบู่ ให้กับเด็กที่บ้านแม่สุริน โดยมีเด็ก ๆ ให้ความสนใจเข้าเรียนจำนวน 43 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การทำสบู่เพื่อใช้ล้างหน้า ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง เพราะใช้ผงสมุนไพรเป็นส่วนผสม และ สนใจที่จะผลิตเป็นอาชีพเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งยินดีที่จะนำความรู้ไปอบรมหรือสอนต่อ หากมีการจัดการอบรมในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องการการอบรมเพิ่มในเรื่องการนำสมุนไพรธรรมชาติต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาสกัดเอง เช่น ไพล ตะไคร้ ขมิ้นชัน เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน่าสนใจสำหรับท้องตลาด

เรียนรู้ขั้นตอนการทำสบู่ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้การทำสบู่ล้างหน้าใช้ กลีเซอรีนและผงสมุนไพรผสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผิวหน้า และเรียนรู้สรรพคุณของผงสมุนไพรชนิดต่างๆ