โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์เด็ก

ในเดือนกุมภาพันธ์ โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมให้กับบุคลากรผู้ลี้ภัยที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการคุ้มครองเด็ก ในสองหัวข้อได้แก่ การเรียนรู้ข้อมูลโดยรวมของการทำงานในชุมชนด้วยการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ชุมชน เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน จัดทำข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริการสังคมในชุมชน การทำแผนผังเครือญาติ ของเด็กที่ต้องการการดูแลปกป้อง เป็นต้น และการอบรมหัวข้อ การเยี่ยมบ้านและการเขียนรายงานบันทึกประจำตัวของเด็ก ตลอดจนการฝึกการพัฒนะทักษะการทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้ จนเกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าใจภาพรวมของชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการให้ความช่วยเหลือเด็ก ตลอดจนพัฒนาทักษะในการช่วยเด็กที่ต้องการการปกป้องคุ้มครอง เป็นรายกรณี ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีทีมคณะเลขานุการทูตแคนาดาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการได้เข้าดูงานโครงการนี้ด้วย

ต่อมา โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมการป้องกันเด็ก ในด้านการเสริมศักยภาพบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ให้เกิดทักษะในด้านการเขียนรายงาน และบันทึกประจำตัวเด็ก เช่น ความเป็นมา ความช่วยเหลือ ซึ่งจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง และเพื่อส่งต่อเด็กไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล หรือเมื่อสามารถปิดเคสได้ ซึ่งผู้เขียนรายงานจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลติดตามเด็ก จึงจะสามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกฝนการเขียนรายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก เรียนรู้จากกรณีศึกษา การพบเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกผ่านเกมในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิธีการทำงานของผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละคน ทำให้เกิดความตระหนักรู้ว่าตนเองควรจะพัฒนาทักษะส่วนใดจึงจะช่วยให้งานประสบความสำเร็จ

ผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรมที่บ้านแม่สุรินเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันทำแผนที่เดินดิน

ในการอบรมที่บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเลขานุการทูตจากสถานทูตแคนาดา ได้มาเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหารโคเออร์ และผู้เข้าร่วมการอบรม

คณะอาคันตุกะร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โคเออร์

นอกจากเยี่ยมโครงการอบรมการคุ้มครองเด็กแล้วยังได้เยี่ยมโครงการเกษตรและฝึกอาชีพของโคเออร์อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมการอบรมที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้เข้าร่วมการอบรมที่บ้านแม่สุริน ฝึกการเขียนข้อมูลรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรมที่บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที 23-24 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เรื่องการปิดเคส

กิจกรรมการฝึกเขียนในประเภทต่าง ๆ