โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเรียนรู้การป้องกันภัยจากดินถล่ม

เพื่อให้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัย บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงเด็กและเยาวชน รู้จักป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม ฯลฯ โคเออร์แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดการอบรมป้องกันภัยพิบัติและการป้องกันดินถล่มด้วยการเสริมพื้นที่หน้าดินในพื้นที่ลาดชัน โดยการจัดวางกล่องเกเบี้ยนหรือกล่องลวดเหล็กตาข่ายภายในบรรจุหินเพื่อเป็นผนังป้องกันดินกัดเซาะทรุดตัวจำนวน 11 กล่อง ตามบริเวณอาคารเรียนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังปลูกหญ้าแฝก บริเวณลาดชันเพื่อยึดหน้าดินไว้ กิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 นี้ เป็นความร่วมมือของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและโคเออร์ เป็นการสร้างความตระหนักในการทำงานเพื่อชุมชน เพื่อตนเองและบุตรหลาน อีกทั้งผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้เทคนิคการป้องกันดินถล่มและหน้าดินพังทลายอีกด้วย

 

สภาพพื้นที่เสี่ยงก่อนการดำเนินกิจกรรม

บริเวณแนวลาดชันเดิมที่ใช้กระสอบใส่ดินกันไว้ในเบื้องต้น แต่สภาพยังไม่ค่อยปลอดภัย จึงเสริมแนวป้องกันดินสไลด์ ด้วยการเพิ่มกล่องเกเบี้ยน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดเกาะบริเวณพื้นที่ลาดชันรอบอาคารเรียนด้านบนป้องกันดินเคลื่อนตัว โดยเด็กนักเรียน และครูของโรงเรียน ร่วมแรงกันปลูก โดยมีเจ้าหน้าที่โคเออร์ ให้ความรู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้อง ในการทำแนวขั้นบันได และค่อยลงกล้าหญ้าแฝกตามแนวเพื่อการยึดเกาะที่ดี