โคเออร์แม่สอดให้การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2559

ที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีการจัดกิจกรรม เรื่อง “แม่หละสะอาด รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ต้องคัดแยกขยะ ทิ้งขยะลงถัง” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้บุคลากรผู้ลี้ภัยในโครงการสิ่งแวดล้อม ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน (เป็นชาย 10 คน หญิง 20 คน) เพิ่มพูนทักษะในการเยี่ยมบ้านผู้ลี้ภัย การให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนผู้ลี้ภัย ให้รู้จักใช้แนวคิดด้านการจัดการขยะโดยเริ่มในครัวเรือน ตั้งแต่การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะ ทิ้งขยะลงถังขยะให้เป็นที่เป็นทาง การนำสิ่งของที่ยังไม่หมดสภาพมาใช้ต่อไป การซ่อมแซมทำความสะอาดของใช้ให้มีสภาพดีและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ตลอดจนการนำสิ่งของที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสภาพเดิมแล้ว แต่สามารถนำไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งของที่นำมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษและภาชนะพลาสติก เป็นต้น การนำภาชนะเหลือใช้ไปประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น ทำเป็นกระถางปลูกผักสวนครัว การขายขยะที่แปรรูปได้เพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ โคเออร์ยังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ให้ทุกครัวเรือนเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหรือดอกไม้เพื่อเป็นอาหารและความสวยงามของที่อยู่อาศัยอีกด้วย

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน โคเออร์ได้จัดการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชนแม่หละ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยชาย 9 คนและหญิง 11 คน โดยมีเนื้อหาที่ให้การอบรมเกี่ยวกับการดูแลป่าต้นน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ข้อดีของการใช้สารสกัดอินทรีย์ในแปลงเกษตรซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เปรียบเทียบกับผลเสียจากการใช้สารเคมี

โครงการเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแนะนำให้แยกขยะ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนเช่น ไม้กวาด บัวรดน้ำ ตลอดจนแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะที่แม่หละเปิดโอกาสไห้กับผู้ลี้ภัยที่มีความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถสร้างรายได้ไห้กับครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่โคเออร์ ให้การอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำขยะมารีไซเคิล ว่าขยะที่คนนำมาทิ้งนั้นบางส่วนสามารถนำมาขายสร้างรายได้ บางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยโคเออร์สนับสนุนรถขนขยะมาบริการ ทำให้ผู้ลี้ภัยในโครงการนอกจากเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นของการคัดแยกขยะแล้วยังมีรายได้เป็นกำลังใจที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

โคเออร์มีการประชุมบุคลากรและคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจและร่วมมือกันในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

โคเออร์ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่บ้านแม่หละ จัดโครงการ“เยาวชนรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ต้องทิ้งขยะลงถังขยะ”ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้เด็กนักเรียน และเยาวชน รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นถึงความสำคัญของการลดขยะ การคัดแยกและการนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการแปรรูปขยะ เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 200 คน เป็นหญิง 114 คน และ ชาย 86 คน

ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตากโคเออร์แม่สอดได้ให้การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ลี้ภัย ในหัวข้อเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 มีกลุ่มเยาวชน เข้ารับการอบรม 60 คน เป็นชาย 23 คน และ หญิง 37 คน