โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก เบื้องต้น

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2559 โคเออร์กาญจนบุรี ดำเนินโครงการเพื่อการพึ่งพาตนเองของเยาวชนผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การชี้แจงโครงการ การวางแผน เขียนโครงการ การประชุมคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่มีผู้ลี้ภัยสนใจได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปีก จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การเลี้ยงสัตว์ปีก เบื้องต้น ทั้งที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยเจ้าหน้าที่และวิทยากรของโคเออร์ให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้ไก่มีสุขภาพดี และมีการเติบโตอย่างเหมาะสม

กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ของกลุ่มเยาวชนที่บ้านต้นยาง กาญจนบุรี

กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี

โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน ราชบุรี