โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมป้องกันภัยพิบัติให้ชุมชนผู้ลี้ภัยและกลุ่มเยาวชน

ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนและแห้งเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้เสมอมา ซึ่งสร้างความหวั่นเกรงให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยต่าง ๆ ซึ่งล้วนเคยประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉพาะเพลิงไหม้มาไม่มากก็น้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ โคเออร์จึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติโดยเน้นที่เพลิงไหม้ ให้กับราษฎรผู้ลี้ภัยทั่วไป และกลุ่มเยาวชนให้รู้วิธีป้องกันเพลิงไหม้ที่สามารถเลี่ยงได้ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความระมัดระวัง โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ดังภาพถ่ายกิจกรรมต่อไปนี้:

 

การจัดอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองแม่ฮ่องสอน มีขึ้นที่บ้านใหม่ในสอย ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 170 คน และที่บ้านแม่สุริน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 47 คน

ประเภทของภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน

การสำรวจวิถึและทิศทางของลม

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

เตรียมความพร้อมของสมาชิกกลุ่ม

การใช้ถังดับเพลิงให้ได้ผลต้องเรียนรู้เรื่องทิศทางของลมประกอบอีกด้วย

การซ้อมปฏิบัติการอพยพและปฐมพยาบาล

ผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 1 มีนาคม 2559

เข้ารับการอบรมวันที่ 2 มีนาคม 2559

กิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ ด้วยการทำแนวกันไฟ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้าร่วม 120 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สหประชาชาติ หน่วยทหาร ฝ่ายความมั่นคงตลอดจนหน่วยงานเอกชนและผู้ลี้ภัยในชุมชน

ทำแนวกันไฟยาว 400 เมตร ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ป้ายรณรงค์ป้องกันไฟ และ ธงแสดงทิศทางลมพัด

ผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 9 มีนาคม 2559

ในวันที่ 29 มีนาคม จัดขึ้นที่บ้านใหม่ในสอย ให้กับเยาวชนหญิง 32 คน ชาย 11 คน รวมเป็น 43 คน ด้วยเนื้อหาการป้องกันเพลิงไหม้ และการฝึกใช้ถังดับเพลิง

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟ แนวทางการป้องกันไฟ

ทดสอบความเข้าใจ เบื้องตน ความเข้าใจแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ / สถานีดับเพลิงย่อย+อุปกรณ์

ฐานกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การใช้ไม้ตบไฟ

ฐานกิจกรรมที่ 2) เรียนรู้และฝึกการใช้ตะขอเกี่ยวหลังคาที่ติดไฟลงมาดับที่พื่นมิให้ลุกลามต่อไป

ฐานกิจกรรมที่ 3 และ 4) การใช้ถุงน้ำ ถุงทราย ถังฉีดน้ำแรงดัน และ อุปกรณ์ในครัวเรือน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

ฐานกิจกรรมที่ 5) การลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยจากวิถีปฏิบัติในการทำครัว และการใช้เทียน

สรุปบทเรียน จากการดำเนินกิจกรรมของแต่ละฐานความรู้

ผู้เข้ารับการอบรมป้องกันภัยพิบัติในวันที่ 29 มีนาคม 2559