ฯพณฯ เอกอัครสมณทูต สันตะสำนักประจำประเทศไทย เยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย

   ฯพณฯ เอกอัครสมณทูต สันตะสำนักประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ และคณะได้เดินทางไปดูงานอภิบาลในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ในโอกาสนี้ มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับองค์กร JRS ได้จัดให้ท่านได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย รวมไปถึงคริสตชนไทยในจังหวัดด้วย

   ในการเดินทางครั้งนี้ พระสมณทูตได้ร่วมในพิธีบูชาขอบคุณพระเจ้าและพิธีโปรดศีลกำลังสำหรับผู้ผ่านการเตรียมตัวรับศีลกำลังจำนวน 274 คนที่จัดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แห่งนี้ด้วย และที่สำคัญท่านยังได้ร่วมกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ซึ่งได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ และผู้นำกลุ่มที่มีความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ร่วมกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ นอกจากนั้นท่านยังได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้เปราะบางทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางเหล่านี้ด้วย

   การเดินทางไปเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ พระสมณทูตยังได้เป็นสื่อกลางนำพระพรและคำภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซีส มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และขอให้ทุกคนร่วมใจกันภาวนากับท่านเพื่อให้เกิดสันติสุขในภูมิภาคนี้