การอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ การซ้อมแผน และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านภัยพิบัติ

   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2567 โคเออร์ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย ให้แก่ผู้หนีภัยฯ จำนวน 171 คน ที่เป็นคณะทำงานด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย และผู้นำเยาวชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ จ. ตาก เพื่อให้ผู้หนีภัยฯ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน หัวข้อการอบรม ได้แก่ ประเภทของภัยพิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระยะก่อนเกิดเหตุ , ระยะเกิดเหตุ , ระยะหลังเกิดเหตุ) แผนป้องกันและการระงับอัคคีภัย แนวทางการจัดการข้อมูลชุมชนและการประเมินความเสี่ยง แผนที่ชุมชนที่ระบุพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางอพยพ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ การสาธิต/ฝึกภาคปฏิบัติเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงที่ปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากแก๊สหุงต้มและจากน้ำมัน การใช้ถังดับเพลิง ข้อควรปฏิบัติ กรณีไฟไหม้เสื้อผ้าที่สวมใส่ และ วิธีการทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

   การอบรมการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 3 แห่งนั้น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 514 คน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น คณะทำงานและผู้นำเยาวชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และการติดป้ายโปสเตอร์ตามแหล่งชุมชน ตลอดจนแจกจ่ายใบปลิวสื่อประชาสัมพันธ์

  ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง เช่น การปลูกต้นไม้ การทำแนวกันไฟ การทำฝายชะลอน้ำ การทำแนวกันตลิ่งพัง และดินถล่ม เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 4,426 คน อีกด้วย