กิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน

   ในเดือนมีนาคม 2567 โคเออร์ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 3 แห่ง คือ บ้านอุ้มเปี้ยม และ บ้านนุโพ จ.ตาก รวมทั้งบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 300 คน เพื่อให้โอกาสเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วได้พัฒนาตัวเอง เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีวินัย นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

   กิจกรรมค่ายลูกเสือ มีการแบ่งเป็น 6 ฐานความรู้ คือ 1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (การดับไฟเบื้องต้น) 2) การรักษาสิ่งแวดล้อม 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4) ทักษะชีวิต (การทำเกษตรอินทรีย์) 5) การคัดแยกขยะด้วยเทคนิค 3 R และ 6) การป้องกันตัวเองจากสารเสพติดให้โทษ