ผู้อุปถัมภ์เด็กที่รับทุนของมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง

   ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ผู้อุปถัมภ์เด็กที่รับทุนของมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และใช้โอกาสนี้ในการไปเยี่ยมเด็กที่เขาอุปถัมภ์ เพื่อมอบของขวัญ และสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการศึกษาเล่าเรียน

   อนึ่ง มูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนฝรั่งเศสและคนไทย ประจำอยู่ในสำนักงานกรุงเทพฯ และมีอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส ประจำอยู่ในหลายจังหวัดที่ช่วยงานด้านการติดต่อประสานงานระหว่างผู้อุปถัมภ์และเด็กในความอุปการะ รวมถึงการสัมภาษณ์เด็กที่สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่ ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมปลายจำนวน 197 คน และปริญญาตรี จำนวน 7 คน ใน จ.สระแก้ว สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน และผู้พลัดถิ่นในกรุงเทพฯ ที่มูลนิธิโคเออร์ดูแลอยู่ และได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง