โคเออร์แม่สอดให้การอบรมบุคลากรเรื่องทักษะการให้บริการคำแนะนำปรึกษากับผู้มีบาดแผลทางใจ

   โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมเจ้าหน้าที่โคเออร์ซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ เรื่องทักษะการการให้บริการคำแนะนำปรึกษา ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน ซึ่งเป็นหญิงจำนวน 48 คน และ ชายจำนวน 3 คน

   วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม คือ ส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับความรู้และเกิดทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษาพื้นฐานแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ช่วยให้เปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการแก้ปัญหาและอุปสรรค

   กระบวนการอบรม เป็นการบรรยายเนื้อหาประกอบภาพ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเนื้อหา มีการระดมความคิดเห็น การตอบคำถาม สรุปความเข้าใจการเรียนรู้ และมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเพื่อวัดผลความเข้าใจของผู้เข้าอบรมอีกด้วย

   เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย หลักการให้บริการปรึกษา ทักษะการให้บริการปรึกษา การฟังด้วยใจ และการฟังอย่างลึกซึ้ง คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้บริการปรึกษา โดยให้แสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ความรู้จากที่เรียนไปใช้ทุกขั้นตอน การบรรยายเรื่องการให้บริการปรึกษาแก่ผู้มีบาดแผลทางใจ (เบื้องต้น) ความหมายของบาดแผลทางใจ สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดบาดแผลทางใจ และ เรียนรู้การดูแลตนเองทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงจิตวิญญาณอีกด้วย