โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะด้วยการรีไซเคิล

   มูลนิธิโคเออร์เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานด้านการศึกษาและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเกษตรยั่งยืน และ การจัดการขยะ ในเดือนมีนาคม 2566 โคเออร์แม่สะเรียง ได้มีการจัดกิจกรรม “เยาวชนรณรงค์จัดการขยะด้วยรีไซเคิล” ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ทั้งสองแห่งในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน รู้จักการลดจำนวนขยะในชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใช้แล้ว และประการสำคัญที่สุดคือเป็นการลดมลพิษจากขยะสู่ชุมชน

   ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 135 คน เป็นหญิงจำนวน 98 คน และชายจำนวน 37 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำสิ่งของใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นผลงานใหม่ เรียนรู้เรื่องการจัดการและคัดแยกขยะผ่านการเล่นเกมคัดแยกขยะ การปลูกผักในภาชนะรีไซเคิล การเดินแบบแสดงเครื่องแต่งกายรีไซเคิล มีผู้แทนออกมานำเสนอและกล่าวถึงแรงบัลดาลใจและความยากลำบากในการประดิษฐ์ของใช้และเครื่องแต่งกาย ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับ

   ต่อมาในวันที่ 16 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 129 คน เป็นหญิงจำนวน 86 คนและชายจำนวน 43 คน ประกอบด้วยการประกวด “สุดยอดนางแบบและนายแบบขยะรีไซเคิล” ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานได้นำสิ่งของเหลือใช้ตามที่สามารถหาได้มาทำเป็นชุด เช่น นำถุงขยะมาทำเป็นกระโปรงสวมใส่ นำขวดเก่ามาประกอบเป็นมงกุฏ เป็นต้น การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องของการคัดแยกขยะจากการใช้ความคิดเพื่อหาคำตอบ

   เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่า งานนี้ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันทำงาน ได้ฝึกความกล้าแสดงออกในทางความคิดสร้างสรรค์ มีผู้คนมาชื่นชมผลงาน และเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีซึ่งทำให้พบชิ้นส่วนที่นำมาสู่สิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย


กิจกรรมที่บ้านแม่ละอูนวันที่ 1-2 มีนาคม 2566


กิจกรรมที่บ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 16 มีนาคม 2566