โคเออร์จัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินความคุ้มครองเด็ก

   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โคเออร์ได้จัดการอบรมเรื่องการประเมินเด็กที่ต้องการความคุ้มครอง ให้กับเจ้าหน้าที่โคเออร์ที่เป็นผู้หนีภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาคชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำการประเมินการคุ้มครองเด็ก ฝึกทักษะการเขียนการประเมินในแบบฟอร์มการประเมินการคุ้มครองเด็ก ได้ฝึกจัดลำดับความเสี่ยงตามสถานการณ์ของเด็กและครอบครัวได้ และสามารถนำความรุ้จกการอบรม มาประเมินความจำเป็นและต้องการเพื่อการวางแผนได้ มีการฝึกปฏิบัติ การลงเยี่ยมบ้าน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลในแบบประเมินการคุ้มครองเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

   โดยโคเออร์แม่สะเรียง จัดการอบรมดังกล่าว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ โดยที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 10 คน และชายจำนวน 10คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน 18 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 11 คน และชายจำนวน 7 คน ส่วนโคเออร์แม่สอด ได้จัดการอบรม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 46 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 43 คน และชายจำนวน 3 คน


การอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน โดยโคเออร์แม่สะเรียง


การอบรมที่บ้านแม่หละ โดยโคเออร์แม่สอด