โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย และสนับสนุนจิตอาสาทำแนวกันไฟ

   เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ มีสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นอย่างมาก มูลนิธิโคเออร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้จัดการอบรมผู้หนีภัยฯ จำนวน 70 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ เพื่อให้เป็นวิทยากรด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ต่อมาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ได้จัดการอบรมเรื่องการดับเพลิง การซ้อมแผนอพยพหนีภัย และการปฐมพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย อาสาสมัครป้องกันภัย บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งผู้หนีภัยฯ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วม 246 คน

   สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้จากความประมาทแล้วหลายครั้ง โคเออร์จึงได้จัดโครงการ “รณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ ให้ตระหนักร่วมกันถึงความเสียหายหลังจากการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกครัวเรือนต้องตักเตือนกัน สอดส่องดูแลระวังภัยร่วมกัน ให้ดูแลธูปเทียน การหุงหาอาหาร ต้องดับไฟให้สนิทก่อนเข้านอนหรือออกนอกบ้าน เป็นต้น

   นอกจากนี้ โคเอออร์ยังร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแนวกันไฟ รอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในโครงการ ”กันไว้ดีกว่าแก้” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วย


ที่บ้านแม่หละมีการทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


โครงการ ทำแนวกันไฟ บริเวณรอบๆพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม เมื่อวันที่ 4–14 กุมภาพันธ์ 2566


โครงการ รณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย ที่บ้านนุโพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


สร้างแนวกันไฟที่บ้านนุโพ