โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในโครงการ “ยาเสพติด คิดผิด ชีวิตผันผวน”

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมการอบรมเรื่องเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 30 คน และชายจำนวน 21 คน

   เนื้อหาการอบรมเป็นการให้คำจำกัดความของสารเสพติด หรือยาเสพติด หมายถึง สารหรือยา ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จะทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพกายและจิตใจอย่างรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทำให้มีความต้องการเสพยาอย่างต่อเนื่อง และจะมีผลทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในที่สุด

   เมื่อทราบถึงภัยของยาเสพติดแล้ว เยาวชนจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากการใช้สารเสพติด ด้วยการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าไม่ควรทำลายด้วยยาเสพติด นึกถึงบทบาทหน้าที่ของตน เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส รักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ มีการทำกิจกรรมและงานอดิเรกต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี อ่านหนังสือ นอกจากนั้น เพื่อห่างไกลยาเสพติด เยาวชนควรประพฤติดังนี้ ให้คบเพื่อนที่เป็นคนดี และนำแบบอย่างที่ดีของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง อย่าคบเพื่อนไม่ดีที่อาจชักชวนเราไปในทางที่เสื่อมเสีย มีทักษะในการดำเนินชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกที่ควร กล้าเผชิญปัญหารู้จักคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล ไม่หลีกหนีปัญหาด้วยการเสพสารเสพติด ขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยหลือจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง เพราะการแก้ไขปัญหาตามลำพังโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น อาจนำไปสู่การตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้