โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นระยะทางทั้งหมด 10 กิโลเมตร ใช้สถานที่ ถนนนุโพ-อุ้มผาง เป็นที่จัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผู้หญิงจำนวน 57 คน และผู้ชายจำนวน 52 คน รวมทั้งหมด 109 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนจำนวน 52 คน และผู้ใหญ่จำนวน 57 คน

   หลักการและเหตุผลของการจัดกิจกรรมคือ โคเออร์เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ในชีวิตประจำวันนั้นใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงได้

   ดังนั้นโคเออร์จึงเห็นความจำเป็นในการในการทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตที่คล่องแคล่วด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้แก่ การเดินหรือวิ่ง ซึ่งทำจะทำให้สุขภาพแข็งแรง สร้างบุคลิกภาพที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้อยู่ในแวดวงผู้รักการออกกำลังกายและรักสุขภาพ


กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์
ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาอีกด้วย