โคเออร์ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2566

   โคเออร์ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ด้วยกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566 สำหรับผู้พิการใน 7 จังหวัด จำนวน 83 คน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ราชบุรี สกลนคร สระแก้ว อุดรธานี และ ศรีสะเกษ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2566

   โครงการนี้ มีกิจกรรมหลัก ๆ คือการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ รวมทั้งสนับสนุนการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร หรือ ไก่ไข่ โดยมีคนพิการเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 70 คน และเลี้ยงสุกร จำนวน 13 คน

   ในช่วง 3 เดือนแรกของการดำเนินโครงการ คือระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงสุกร หรือ การเลี้ยงไก่ไข่ การอบรมภาคทฤษฎีเรื่องสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของคนพิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และการทำบัญชีครัวเรือน อีกทั้งการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ และการฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสุกร และไก่ไข่ ตลอดจน การติดตามงานในพื้นที่ในรอบสามเดือนสุดท้ายของโครงการโดยวิทยากรโครงการซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาและวิชาชีพชั้นนำในแต่ละท้องถิ่น

   ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนี้ มูลนิธิโคเออร์ได้รับความร่วมมือจากศูนย์สังคมพัฒนา ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ราชบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี วัดท่าแร่ จังหวัดสกลนคร และบ้านเอื้ออารี เชียงใหม่ ด้วยการบริหารจัดการตลอดจนจัดหาวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้และทำงานร่วมกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้

             วิทยากรจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ราชบุรี

             มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตท่าแร่

             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

             สถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่

             ฟาร์มไก่ไข่ บ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

             กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านเสาสูง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

             ฟาร์มไก่ไข่ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

             ชัยชนะ ฟาร์มไก่ไข่ บ้านศีรษะกระบือ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตท่าแร่ และฟาร์มเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเป็นอาหารไก่บ้านโนนศิลา อำเภอเมือง จ.สกลนคร

             ยุทธพงษ์ฟาร์ม บ้านโสกช้าง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ ด้วยกิจกรรมการเลี้ยงสุกร

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ ด้วยกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่