โคเออร์ประสานใจปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและวันสิ่งแวดล้อม

   ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 โคเออร์มอบต้นไม้จำนวนหลายพันต้นให้กับพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติอีกด้วย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนมอบต้นไม้ให้ใช้ในโครงการปลูกต้นไม้วันพ่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการและชุมชนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จำนวน 200 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สอดได้ร่วมกับหน่วยราชการและเอกชนจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 320 คน โดยวัตถุประสงค์เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและครูให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

   โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรียังได้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โคเออร์แม่สอดมอบต้นไม้จำนวน 484 ต้น ได้แก่ กล้วย มะม่วง อะโวคาโด มะนาว ชะอม ไผ่ เพื่อให้บุคลากรและตัวแทนชุมชนของแต่ละหมู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ ร่วมกันปลูกในพื้นที่ของตน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 362 คน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมเป็นเด็กนักเรียนจำนวน 162 คน ปลูกต้นไม้จำนวน 1,500 ต้นและหญ้าคาจำนวน 1,000 หน่อ และ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 328 คน โดยโคเออร์ส่งมอบต้นไม้จำนวน 1,200 ต้นให้ชุมชนนำไปปลูก

   กิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพราะต้นไม้ที่โคเออร์มอบให้ชุมชนปลูก เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถช่วยกันดูแลได้ นอกจากทำให้ร่มรื่นแล้วยังสามารถกินได้อีกด้วย

 

เราจะร่วมกันรักษ์โลก เป็นคำขวัญในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันพ่อที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน 28 กรกฎาคม 2566

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านนุโพ

 

“ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2566